Beleidsplanning

Algemeen

De Nederlandstalige Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Oudergem is een gemeentelijke culturele instelling die gesteund en erkend wordt door de Vlaamse gemeenschap en Vlaamse gemeenschapscommissie. De Nederlandstalige bibliotheek valt onder de bevoegdheid van de schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden en wordt in haar taken bovenlokaal ondersteund door het Steunpunt Brusselse Bibliotheken (VGC) en Cultuurconnect (Vlaamse Overheid).

De bibliotheek werkt in een geest van objectiviteit, vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden binnen het kader van het democratisch bestel.

 

Huidige partners

-        De andere Nederlandstalige openbare bibliotheken in Brussel, http://brusselsebibliotheken.be.

-        Het gemeenschapscentrum Den Dam (www.gcdendam.be)

-        Brede School Oudergem (http://www.bredeschoolbrussel.be/oudergem)

-        Dienstencentrum Zonïenzorg

-        Jeugdhuis Alleman (www.jhalleman.be)

-        Davidsfonds afdeling Oudergem en Willemsfonds afdeling Zuidoost Brussel.

-        NEDERLANDSTALIGE SCHOLEN van Oudergem:

-        KINDERDAGVERBLIJVEN:

  • Gemeenschapskinderdagverblijf 't Babbelutje

Henri De Brouckèrelaan 34-36
1160 Oudergem
E-mail: kdv.babbelutje@g-o.be

  • Gemeenschapskinderdagverblijf De Bengeltjes

Invalidenlaan 168
1160 Oudergem
E-mail: kdc.bengeltjes@g-o.be

  • Gemeenschapskinderdagverblijf 't Kapoentje

Charles Schallerlaan 19-21
1160 Oudergem
E-mail: kdv.kapoentje@g-o.be

  • Vrij Kinderdagverblijf 't Sloeberke

Emile Steenostraat 4
1160 Oudergem
www.tsloeberke.net

Hermann-Debrouxlaan 17-19
1160 Oudergem
http://www.ukelele.be/ 

 

Missie

De Gemeentelijke Nederlandstalige openbare bibliotheek Hertoginnedal is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De gebruiker mag geen financiële drempels, noch infrastructurele, noch qua geslacht, leeftijd, opleiding of ras ondervinden. De bibliotheek bemiddelt actief bij het stellen van die vragen. Ze is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Ze werkt in een geest van objectiviteit en is vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

De bibliotheek heeft dus als opdracht:

  • de cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleren,

  • inzetten op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van (informatie)geletterdheid en mediawijsheid,

  • inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied,

  • inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen

 

Visie

Tegen 2019 willen we gezien worden als een onafhankelijke en pluriforme informatie-expert voor de Nederlands- en anderstaligen uit Oudergem op vlak van literatuur en non-fictie voor alle leeftijden en willen we een gevarieerd aanbod garanderen, in een niet-commerciële omgeving. Daarom voeren we een actief promotiebeleid bij de inwoners en culturele organisatie van Oudergem en daarbuiten, en werken we een klantgericht bibliotheekbeleid uit: we spelen in op de noden en behoeften van de lezer.

De bib wil graag zo veel mogelijk inwoners bereiken, en jong geleerd is oud gedaan. We zetten in op cultuureducatie en informatiegeletterdheid via spelenderwijs lezen, op maat van kinderen  zodat ze via allerlei activiteiten de wereld beter kennen en in perfectief plaatsen.

Daarnaast vinden nieuwe publieken makkelijk de weg naar de bib door deel te nemen aan een brede range van allerhande activiteiten, gaande van een auteurslezing tot een laagdrempelige activiteit die focust op het verhogen van ICT-skills van de deelnemers.

We willen kunnen inspelen en een antwoord bieden op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, waardoor we onze rol in de samenleving blijven bewaken, zonder de hoofdtaken van de bibliotheek te verwaarlozen.

Bijlages: